Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przewóz dzieci z niepełnosprawnościami

PRZEWÓZ  DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dz. U. z 2023 poz. 900 t.j, poz. 1718,1672) obowiązkiem gminy jest:
1.  zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
2.    zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
3.    zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a)    24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b)    25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.


I.    Zasady dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli/ szkół/ ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych:
1.Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie bezpłatnego dowozu dla dziecka niepełnosprawnego lub o zwrot kosztów dowozu przysługuje: rodzicom dziecka / prawnym opiekunom.
2.    W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego lub zwrotu kosztów dowozu dziecka przez rodzica należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
3.    Zwrot kosztów dowozu dziecka będzie dokonywany  na zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą Brześć Kujawski w imieniu której działa Centrum Usług Wspólnych w Brześciu Kujawskim reprezentowane przez Dyrektora Mariusza Czyżniejewskiego a  rodzicami,  jeżeli dowożenie zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.
4.    Zwrot kosztów przewozu dziecka przez rodziców/ opiekunów w roku szkolnym 2023/2024 będzie realizowany w oparciu o stawkę za 1 km przebiegu pojazdu zgodnie z Uchwałą nr XLIX/451/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 lutego 2023 r.(w chwili obecnej stawka dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 wynosi - 1,15 zł).

II.    Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przewóz ucznia z niepełnosprawnościami transportem zorganizowanym przez gminę/własnym pojazdem rodzica/opiekuna prawnego ( do pobrania na stronie BIP).
2. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
3.  Kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
4.  Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie dziecka do przedszkola/ szkoły/ ośrodka lub zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki przez dziecko w przedszkolu/ szkole/ ośrodku w roku szkolnym 2023/2024.
5. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych, którzy wnioskują o zwrot kosztów dowozu własnym samochodem.

III.   Termin i miejsce składania wniosków z załącznikami:
Wnioski wraz załącznikami należy składać do sekretariatu Centrum Usług Wspólnych w Brześciu Kujawskim , ul. Aleje Władysława Łokietka 1A, 87-880 Brześć Kujawski. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 054 251 60 87, bądź mailowy oswiata@brzesckujawski.pl 

PDFWniosek o dowóz 2023_2024.pdf (172,79KB)
 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego