Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:
Załącznik do uchwały nr XLIII/392/2022
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 lipca 2022 r
.


STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W BRZEŚCIU KUJAWSKIM


ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.

 1. Centrum Usług Wspólnych w Brześciu Kujawskim, zwane dalej Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Brześć Kujawski.
 2. Centrum działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
 3. Centrum używa pieczęci zawierającej w swej treści: nazwę w pełnym brzmieniu, adres, numer NIP i REGON oraz sposób kontaktu telefonicznie i elektronicznie.
 4. Siedzibą Centrum jest Brześć Kujawski, al. Władysława Łokietka 1A. Centrum działa na obszarze Gminy Brześć Kujawski.
 5. Centrum może używać nazwy skróconej CUW.


ROZDZIAŁ II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA
§2

 1. Centrum pełni funkcję jednostki obsługującej w rozumieniu art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, jednostki organizacyjne, zwane dalej jednostkami obsługiwanymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brześć Kujawski.
 2. Do jednostek obsługiwanych zalicza się:

1) Szkołę Podstawową nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim;
2) Zespół Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim;
3) Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu;
4) Szkołę Podstawową im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu;
5) Przedszkole Publiczne nr 1 „Kraina Bajek" w Brześciu Kujawskim;
6) Żłobek Brzeskie Skrzaty w Brześciu Kujawskim;
7) Żłobek Wieniecką Krainę Malucha w Wieńcu;
8) Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brześciu Kujawskim.

§3.

 1. Centrum prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek obsługiwanych.
 2. Do zadań Centrum należy:

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości;
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych;
3) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo- księgowej;
4) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych;
6) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej w jednostkach obsługiwanych;
7) prowadzenie obsługi rachunków bankowych;
8) opracowywanie projektów planów finansowych oraz ich zmian, na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek;
9) prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
10) ustalanie wysokości corocznego odpisu na fundusz socjalny od emerytowanych nauczycieli;
11) prowadzenie obsługi finansowo- księgowej funduszu świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów obsługiwanych jednostek, tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych;
12) prowadzenie obsługi środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
13) ewidencjonowanie danych o wynagradzaniu;
14) pomoc w przygotowywaniu dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz przebiegiem zatrudnienia;
15) pomoc w przygotowywaniu dokumentów związanych z ustaleniem wynagrodzenia za pracę, dodatków, nagród i innych świadczeń przysługującym pracownikom;
16) naliczanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno- prawnych;
17) sporządzanie i przesyłanie raportów i deklaracji do ZUS;
18) zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ZUS pracowników jednostek obsługiwanych;
19) sporządzanie rocznych informacji w zakresie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
20) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela;
21) wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia dla pracowników;
22) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu zatrudnienia i płac oraz środków trwałych;
23) weryfikacja projektów arkuszy organizacyjnych szkół, w tym analiz;
24) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli;
25) prowadzenie spraw związanych z organizacją dowozu dzieci do szkół, w tym dla dzieci objętych kształceniem specjalnym;
26) prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Brześć Kujawski;
27) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań wynikających z orzeczeń i opinii wydanych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne;
28) sporządzanie deklaracji do PFRON;
29) obsługa prawna;
30) obsługa informatyczna;
31) prowadzenie spraw na mocy zawartych porozumień;
32) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.


ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
§4.

 1. Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz, na podstawie udzielonego przez Burmistrza Brześcia Kujawskiego pełnomocnictwa.
 2. Dyrektor Centrum w ramach swoich uprawnień podejmuje decyzje dotyczące Centrum i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Centrum określa regulamin organizacyjny.


ROZDZIAŁ IV. GOSPODARKA FINANSOWA
§5.

 1. Centrum prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych, w ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych dotyczących jednostek budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy stanowiący część budżetu Gminy Brześć Kujawski.
 3. Za prawidłową gospodarkę finansową, o której mowa w ust. 1 odpowiedzialność ponosi dyrektor Centrum.
 4. Księgowość Centrum jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.


ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6.

 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
 2. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

skan zatwierdzonego dokumentu: PDFStatut jednostki.pdf (1 005,83KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego