Stypendium i zasiłek szkolny

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Komu przysługuje stypendium:

  • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 528 zł.

Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi 701 zł.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Brześć Kuj.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

  1. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym:

a) zakup podręczników szkolnych, lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego

b) zakup pomocy dydaktycznych w tym specjalistycznych, edukacyjnych programów komputerowych

c) zakup sprzętu dydaktycznego zgodnego z kierunkiem kształcenia

d) zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów itp.

e) zakup przedmiotów niestanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu dydaktycznego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia

f) zakup stroju gimnastycznego ( sportowego) na zajęcia wychowania fizycznego

g) zakup okularów korekcyjnych

h) zakup stroju apelowego

i) pokrycie kosztów abonamentu internetowego

2.W formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, w tym:

a) transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne

b) zajęć pozaszkolnych (muzycznych, plastycznych, językowych, sportowych i innych o charakterze edukacyjnym)

c) zajęć edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach programu nauczania

d) zajęć terapeutycznych

e) zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonych poza systemem szkolnym (zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie itp.)

f) zakwaterowanie w internacie lub bursie

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1. zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do

zasiłku);
3. zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
4. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
5. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
6. oświadczenie (we wniosku) o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek

rodzinny zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna;
7. wyroki sądowe mówiące min. o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika

o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
8. zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

(Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł;)

9. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2018 r. lub oświadczenie (w przypadku

prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na

zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
10.zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania,

oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza

opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
11.odcinek renty / emerytury o wysokości otrzymywanych świadczeń.

Wnioskodawcy przedstawiają informację o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. za miesiąc sierpień br.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. 2019 r. poz. 752 z późń. zm. oraz § 1 pkt 1b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. 2018 r. poz. 1358 ) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Obliczanie dochodu uzyskanego z gospodarstwa rolnego:

liczba hektarów przeliczeniowych

x

obowiązująca stawka ( 308 zł )

=

dochód z gospodarstwa

Obliczanie dochodu netto:

przychód

podatek

składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

=

dochód netto

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian